Privacyverklaring

Laatste aanpassing: 4 mei 2018

Jong Cantabile hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jong Cantabile houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR).

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

 • de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met het doel waarvoor deze zijn  verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • wij als Jong Cantabile verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het e-mailadres [email protected]

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Jong Cantabile FV verwerkt ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om te kunnen deelnemen aan alle activiteiten van Jong Cantabile;
 • het versturen van communicatie ivm repetities, andere activiteiten, optredens en uitnodigingen
 • het tonen van verjaardagen op de website en het sturen van verjaardagswensen
 • afsluiten verzekeringen
 • aansluiting bij Koor en Stem
 • het bekomen van mogelijke subsidiëring door de overheid

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van U vragen:

 • Persoonlijk identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • Medische info die invloed kan hebben op de deelname aan repetities/activiteiten/optredens
 • geldige reden bij afwezigheid.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die U aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur
 • logies formaliteiten koorweekend
 • verzekeringen
 • aansluiting bij Koor en Stem

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan die intrekking.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jong Cantabile FV bewaart persoonsgegevens zolang men lid is. Nadien worden ze gearchiveerd op het secretariaat (op de Ledenplatform website/computer/Excel lijsten/Google Drive) met het oog op uitnodigingen voor toekomstige concerten/reünies. Wanneer een lid dit niet wenst worden alle gegevens geschrapt.

Beveiliging van Gegevens

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende maatregelen genomen:

 • De bestuursleden van Jong Cantabile die kennis kunnen nemen van uw gegevens zijn gehouden aan geheimhouding ervan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Eerder in dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen.

Wijziging Privacy Statement

Jong Cantabile FV kan zijn privacy statement wijzigen. Van een eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

774